Regulamin

 

REGULAMIN

Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie stanowiący załącznik do Statutu szkoły, opracowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7.IX.1991r. o systemie oświaty – (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z póżn.  zmianami ), Ustawy
z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z póżn. zmianami)
i aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

§ 1.

 1. 1. Postanowienia ogólne.
 • Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą działającą
  w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie, przeznaczony głównie dla uczniów szkoły mieszkających poza Tarnowem.
 • Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu, tworzy warunki dla rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa
  i współodpowiedzialności za funkcjonowanie placówki.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną Szkoły.

 

 1. 2. Cele i zadania internatu.
 1. Celem internatu jest zapewnienie wychowankom opieki
  i wychowania, umożliwienie realizacji kształcenia; wspomaganie opiekuńczo – wychowawczej roli szkoły i rodziny; stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju osobowego, rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 2. Do zadań internatu w szczególności należy:
 • zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia, zakwaterowania oraz opieki ze strony wykwalifikowanych pracowników pedagogicznych,
 • zapewnienie właściwych warunków  higieniczno – sanitarnych
 • zapewnienie optymalnych, w istniejących warunkach lokalowych, warunków do nauki, uczestnictwa w kulturze, rekreacji
  i wypoczynku oraz organizowania własnych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 • upowszechnienie różnych form aktywności fizycznej i dbałości
  o własny stan zdrowia,
 • wdrażanie do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo- gospodarczych,
 • rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności
  i zaradności życiowej,
 • zapewnienie warunków do korzystania z podręcznej biblioteki,
  sal do cichej nauki, dostępnych programów telewizyjnych, pracowni komputerowych oraz innych udogodnień socjalnych,

Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami wychowanków, wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotowymi, pedagogiem szkolnym oraz innym instytucjami
i placówkami w środowisku.
RODZICE przyjętych do Internatu uczniów zobowiązani są do wypełnienia pełnej dokumentacji internatowej wychowanka –
tj. informacji o stanie zdrowia dziecka, przyjmowanych lekach,  potwierdzenia znajomości Regulaminu Internatu, Regulaminu Pobytu  i Zakwaterowania, Oświadczenia zgody na wyjścia dziecka w czasie wolnym,  Zgody na wykonanie testu alkomatem, pisemnej zgody na wyjazd dziecka do domu w czasie tygodnia ( jeśli jest planowana wcześniej) – lub w sytuacjach nagłych – zwolnienia dziecka telefonicznie (na telefon szkoły) i KAŻDORAZOWO potwierdzenie telefoniczne , iż dziecko dotarło do domu.

 

§2.

Organizacja pracy w internacie.

 • Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych
  w szkole (od niedzieli godz. 16.00 do piątku –  godz. 16.00
  / Wychowankowie są pod opieką Internatu od chwili zgłoszenia przyjazdu – odnotowanego przez wychowawcę w Zeszycie Przyjazdów, do czasu własnoręcznego wypisania się w piątek
  – z określeniem dokładnej godziny – Na Liście Obecności w czasie nauki własnej/
 • Pracą internatu kieruje pracownik pedagogiczny powołany
  na stanowisko przez Dyrektora Szkoły zwany dalej kierownikiem internatu.
 • Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor Szkoły
  przy której został utworzony.
 • Grupa wychowawcza stanowi podstawową komórkę organizacyjną internatu. Wychowankowie wybierają Samorząd Internatu.
 • Wychowankowie internatu podzieleni są na dwie grupy wychowawcze nad którymi opiekę sprawują wyznaczeni przez kierownika internatu wychowawcy.
 • Obowiązki opiekuna grupy  wychowawczej ustala kierownik internatu w porozumieniu z Radą Wychowawczą i zobowiązuje wychowawców
  do:
  przeprowadzenia w swoich grupach zajęć informujących
  o zasadach bhp i ppoż.; do zaznajomienia z Obowiązującym Regulaminem i podstawowymi przepisami;  otoczenia wszystkich wychowanków szczególną troską oraz nadzorem; uzyskania informacji na temat sytuacji zdrowotnej, społecznej i szkolnej podopiecznych i dokumentowania jej (celem usprawnienia pracy); kontrolowania postępów w nauce oraz procesu adaptacji w nowym otoczeniu (szczególnie nowych mieszkańców); rzetelnego przeprowadzania dyżurów w tym: obecności, oceny stanu zdrowia,  mobilizowania do nauki, spożywania posiłków oraz częstotliwości wychodzenia; każdorazowego zapisania wyjść i powrotów wychowanków, kontaktu z rodziną, wychowawcą klasy
  w obowiązujących dokumentach (dziennik zajęć wychowawczych
  i rejestr spraw bieżących); sprawnego przeprowadzania pobudek
  i organizacji toalety porannej i wieczornej; kontroli punktualności wyjść na zajęcia lekcyjne; dbałości o zachowanie ciszy nocnej; częstego kontaktu z Rodziną (  informowaniu o sytuacji szkolnej, żywieniu itp.); zaangażowania w pracę w poszczególnych sekcjach – przydział czynności znajduje się w Rocznym Planie Pracy Internatu.
 • Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowawczą wynoszą
  30 godzin zegarowych tygodniowo.
 • W celu realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych działa „Zespół Wychowawczy Internatu” w skład którego wchodzą  wszyscy pracownicy pedagogiczni internatu.
 • Zespół Wychowawczy ma prawo dokonywania analizy opiekuńczo – wychowawczej  oraz formułowania wniosków zmierzających do stałego podnoszenia jej poziomu.
 • Przedstawiciele Zespołu Wychowawczego mają prawo
  do uczestnictwa z wychowawcą klasy w ustalaniu oceny
  z zachowania danego wychowanka.
 • Wychowawcy mają prawo uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach rozpatrujących sprawy wychowanków
  z przydzielonej grupy
 • Podstawą realizacji zadań opiekuńczo wychowawczych internatu jest Roczny Plan Pracy opracowany przez kierownictwo, opiniowany przez Zespół Wychowawczy internatu, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły.
 • Plan zajęć opiekuńczo – wychowawczych zatwierdza
  Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogiczne Szkoły.
 • Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu (dyżury), zajęcia kulturalne oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
 • Reprezentantami ogółu mieszkańców internatu są organy Młodzieżowej Rady Internatu – jej pracami kieruje 3osobowy zarząd wybrany w demokratycznych wyborach.
  Kadencja MRI trwa jeden rok szkolny.
 • Opiekę nad Młodzieżową Radą Internatu sprawuje kierownik internatu.
 • Młodzieżowa Rada Internatu może składać kierownikowi internatu, Zespołowi Wychowawczemu, Dyrekcji szkoły oraz Radzie Pedagogicznej szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach,
  w szczególności dotyczących podstawowych praw i obowiązków mieszkańców internatu.
 • Młodzieżowa Rada Internatu ponosi współodpowiedzialność
  za realizację zadań określonych przez Regulamin Internatu.
 • Wewnętrzne życie wychowanków internatu regulują przepisy porządkowe opracowane na każdy rok szkolny przez kierownictwo internatu, opiniowane przez MRI, Zespół Wychowawczy
  i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły; stanowią one integralną część Regulaminu Internatu.

 

§ 3.

Wychowankowie

 • O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń szkoły mieszkający poza terenem Tarnowa.
 • Podanie o przyjecie do internatu składa uczeń
  (rodzice, opiekunowie) w trybie określonym przez dyrektora szkoły.
 • Zasady rekrutowania wychowanków internatu określa Regulamin Rekrutacji stanowiący załącznik niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1)
 • Tryb życia wychowanków w internacie reguluje wewnętrzny regulamin internatu opracowany przez Radę Wychowawczą Internatu i  Samorząd Internatu oraz Rozkład Dnia.

A. Prawa wychowanka Internatu

Wychowanek ma prawo do:

– zakwaterowania za odpłatnością i całodziennego,
odpłatnego wyżywienia,

– zwrotu pieniędzy za niewykorzystane posiłki pod warunkiem zgłoszenia nieobecności minimum poprzedniego dnia
do godziny 8 rano,

– korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień,

– wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu
z wychowawcą w innych zajęciach kulturalnych, artystycznych, sportowych itp.

– korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych, szkolnych oraz innych dotyczących mieszkania w internacie,

– współuczestnictwa w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu,

– przyjmowania –za zgodą wychowawców – i przy przestrzeganiu ustalonych przepisów porządkowych osób odwiedzających (zgłoszenie zamiaru przyjęcia gości a po uzyskaniu zgody pełniącego dyżur Wychowawcy – wpuszczenie gościa na teren Internatu)

– opuszczania internatu w godzinach ustalonych przez plan dnia – po uprzednim dostarczeniu pisemnej zgody rodziców oraz bezwzględnym poinformowaniu wychowawcy o celu i miejscu wyjścia, jak również zgłoszeniu powrotu poprzez zapisanie
w książce wyjść celu wyjścia, godziny wyjścia i powrotu jak również własnoręczne podpisanie się – KAZDORAZOWO

– zwolnienia się w czasie nauki własnej w uzasadnionych
i szczególnych wypadkach – może być to zwolnienie telefoniczne przez Rodzica (prawnego opiekuna) wykonane na telefon stacjonarny – szkolny, (14 621 83 16, 621 17 30)

– poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych, stosunków rodzinnych,

– korespondencji, przyjaźni i uczuć,
-wychowankowie Internatu będący w danym roku szkolnym
w klasie maturalnej – kończący szkołę wcześniej – a chcący do czasu egzaminów maturalnych (włącznie) mieszkać
w internacie – są zobowiązani do dostarczenia Podania od Rodziców. Wówczas wychowanek – mimo, iż już ukończył szkołę – zostaje na takich samych prawach w internacie – jak dotychczas i jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

 1. B. Obowiązki wychowanka Internatu

Obowiązki wychowanka internatu określa wewnętrzny regulamin.

W szczególności wychowanek ma obowiązek:

– systematycznie uczyć się, jak najlepiej wykorzystywać czas
i warunki do nauki,

– szanować mienie własne i wspólne, wykazywać dbałość o jego bezpieczeństwo – winien każdorazowo po opuszczeniu pokoju
i udaniu się na lekcje, obiad bądź wyjście –w przypadku, kiedy nikt
w nim nie zostaje –  zamknąć go na klucz,

–  przestrzegać postanowień przepisów porządkowych, stosować się
do ramowego porządku dnia,

–  utrzymywać czystość i porządek oraz odpowiednią estetykę pokojów mieszkalnych, pomieszczeń internackich i otoczenia zewnętrznego,

– dbać o mienie internatu, a w sytuacjach zniszczenia sprzętu wychowanek ponosi odpowiedzialność w znaczeniu pokrycia kosztów naprawy lub zakupuje nowy,

–  regulować odpłatność za mieszkanie i wyżywienie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca,

– regulować odpłatność na bieżące potrzeby internatu w kwocie ustalonej na początku roku szkolnego przez Dyrektora Szkoły
i aprobowanej przez Rodziców wychowanków,

– posiadać własną apteczkę z wyposażeniem w potrzebne leki
( w sytuacji, kiedy konieczne jest ich zażywanie) oraz poinformować o tym wychowawcę pełniącego dyżur,

– Zachowywać się zgodnie z zasadami kulturalnego współżycia, przestrzegać przepisów bhp, ppoż. – z którymi winien się zaznajomić od początku pobytu w internacie,

–  każde wyjście z internatu zgłosić wychowawcy, określając czas
i cel wyjścia a w razie konieczności wyjazdu do domu w ciągu tygodnia – okazać pisemne potwierdzenie planowanego przyjazdu,

– uczestniczyć w realizacji zadań podejmowanych przez Samorząd Internatu,

– pełnić rzetelnie dyżury porządkowe: 1 raz w miesiącu obowiązkowo w jadalni i jeden raz w miesiącu obowiązkowo na bramie. Wychowanka pełniącego ten dyżur (ustalony przed opiekuna sekcji porządkowej) zobowiązuje się do sumienności
i informuje, iż w Jego rękach spoczywa w tym czasie bezpieczeństwo pozostałych uczniów. Brama obowiązkowo ma zostać zamknięta od godziny 16.00 a każdy wychodzący bądź powracający wychowanek ma zostać wpuszczony po czym bramę każdorazowo należy zamknąć. Z uwagi na bezpieczeństwo Rada Internatu ustala, iż osoba pełniąca owy dyżur ma nie korzystać w tym czasie z laptopów, słuchawek ani innych urządzeń komunikacyjnych. Na stanowisku jest co najwyżej
w towarzystwie 1 osoby.

– uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz internatu i środowiska,

– dokonywać drobnych napraw, udoskonalać wystrój pokojów mieszkalnych,

– podporządkować się poleceniom kierownika, wychowawców
i postanowieniom Młodzieżowej Rady Internatu,

– odnosić się z szacunkiem do pracowników internatu
i współmieszkańców, a w szczególności otaczać opieką najmłodszych kolegów,
– w razie złego samopoczucia, choroby, wypadku niezwłocznie zgłosić ten fakt dyżurującemu wychowawcy,

– w sytuacji złego samopoczucia innych wychowanków– mając taką wiedzę  zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu pełniącemu dyżur wychowawcy o każdej porze dnia i nocy

– przestrzegać zasad kulturalnego zachowywania się w każdym miejscu,

– oszczędnie oraz prawidłowo użytkować energię elektryczną oraz wodę. W  związku z tym, informuje się, iż chcąc korzystać w czasie nauki własnej z auli lub pomieszczeń sal lekcyjnych, należy zabrać ze sobą własną lampkę ( z atestem) lub korzystać w kilkuosobowej grupie, nie przeszkadzając sobie,

– zachowywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w  związku z nimi SUROWO ZABRANIA SIĘ:

– manipulowania w gniazdkach elektrycznych,

– samodzielnego dopinania jakichkolwiek urządzeń typu przedłużacze, lampki, czajniki, tostery, opiekacze, lokówki, suszarki i inne
w pokojach sypialnianych i innych pomieszczeniach internatu

(przywiezione z domu lampki nocne mają posiadać odpowiednie atesty i instrukcje obsługi okazane do sprawdzenia pracownikom obsługi posiadającym uprawnienia),

– wychylania przez okna, stawania na parapetach, posiadania jakichkolwiek ostrych narzędzi i sprzętów,
– zasypiania w słuchawkach do telefonów komórkowych (ze względów zdrowotnych, niebezpieczeństwa podduszenia oraz ograniczenia słyszalności w razie alarmu)

 

§ 4.

Utrata prawa do mieszkania w internacie

 • Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, posiadanie  alkoholu, papierosów  lub jakichkolwiek innych środków odurzających, bycie pod ich wpływem, niestosowanie się do Regulaminów, nie wywiązywanie z poleceń Wychowawców, oraz wywieranie  tym samym szkodliwego  wpływu   na społeczność internatu  –  w przypadku niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa
  w § 3 pkt. B wychowanek może utracić prawo do zamieszkania
  w internacie.
 • W przypadku podejrzenia iż wychowanek znajduje się pod wpływem alkoholu zostanie (za podpisaną wcześniej zgodą Rodzica) poddany próbie alkomatem . W przypadku pozytywnego wyniku testu zostanie wezwana policja, poinformowani rodzice a wychowanek zostanie usunięty z internatu w trybie natychmiastowym.
 • Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu na wniosek Rady Wychowawczej Internatu podejmuje Dyrektor Szkoły. Decyzja ta może być podjęta po wyczerpaniu wszystkich innych środków wychowawczych.
 • Od powyższej decyzji wychowanek może się odwołać
  do Kuratora Oświaty.
 • Wychowanek usunięty ze szkoły traci bezwzględnie  prawo do zamieszkania w internacie.

W przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia
w internacie i przepisów porządkowych wychowanek może zostać ukarany:

– ostrzeżeniem ze strony wychowawcy

– naganą kierownika internatu

– zawiadomieniem rodziców i szkoły

– obniżeniem punktacji za zachowanie w porozumieniu
z wychowawcą klasy

Kary porządkowe powinny być odnotowane w dokumentacji internatu
( Zeszyt Spraw Bieżących)

 

§ 5.

Samorząd Internatu

 • Wszyscy wychowankowie mieszkający w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Im. Jana Szczepanika w Tarnowie tworzą Samorząd Internatu.
 • Pracą Samorządu Internatu kieruje wybrany przez Wychowanków Zarząd Samorządu Internatu.
 • Najwyższą władzą Samorządu jest ogólne zebranie członków całej społeczności.
 • Władzą wykonawczą jest Rada Samorządu Internatu, której zadania są określone na zebraniu ogółu członków.
 • Wybory do Zarządu odbywają się na zasadach demokratycznych przez zebranie ogółu członków Samorządu.
 • Kadencja Rady Samorządu Internatu trwa przez okres roku szkolnego.

 

 

§ 6.

Zadania Samorządu

Do zadań Samorządu należy:

– organizowanie społeczności internatu do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych i innych określonych
w regulaminie wewnętrznym;

– przedstawienie Radzie Internatu opinii o potrzebach mieszkańców;

– spełnianie wobec władz szkolnych roli rzecznika interesów ogółu mieszkańców;

– współdziałanie z Radą Wychowawczą Internatu w poprawie warunków do nauki, rekreacji i wypoczynku;

– opiniowanie w sprawach pomocy materialnej dla młodzieży znajdującej się trudnej sytuacji finansowej lub losowej;

– organizowanie wypoczynku i rozrywki, współudział w rozwijaniu zainteresowań kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych w czasie wolnym od zajęć szkolnych;

– organizowanie pomocy koleżeńskiej wychowankom napotykającym na trudności szkolne;

 

 

§ 7.

Rada wychowawcza internatu.

 • Rada Wychowawcza Internatu jest organem powołanym
  do opracowania planów pracy programów działania oraz
  do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo – wychowawczych
  i organizacyjno – gospodarczych,
 • Przewodniczącym Rady jest kierownik internatu, który odpowiada za efekty jej pracy, a członkami są pracownicy pedagogiczni,
 • Posiedzenia Rady Wychowawczej Internatu odbywają się
  w terminach określonych planem pracy Rady Wychowawczej Internatu przez kierownika internatu i są protokołowane.

Do zadań rady Wychowawczej Należy:

 • Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo – wychowawczej,
 • Opracowywanie programów i planów działalności opiekuńczo – wychowawczej,
 • Ustalanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu pracy,
 • Dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo- wychowawczej i gospodarczej internatu,
 • Wnioskowanie i opiniowanie w sprawie nagradzania wychowanków,

 

§ 8.

Pracownicy pedagogiczni i inni pracownicy internatu

Wszystkich pracowników internatu zatrudnia dyrektor szkoły.

 • Pracownikami internatu są:

– pracownicy pedagogiczni

– pracownicy administracyjno – obsługowi

 • Bezpośrednim zwierzchnikiem wszystkich pracowników internatu jest kierownik internatu
 • Pracownikami pedagogicznymi są: kierownik internatu
  i wychowawcy internatu, którzy są członkami Rady Pedagogicznej Szkoły

Zadania wychowawcy internatu:

 • Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wychowanków w czasie pełnionego dyżuru;
 • Egzekwowanie zgłoszeń wyjść i powrotów do internatu,
 • Nadzorowanie i kontrolowanie zachowania wychowanków zarówno w czasie dyżurów dziennych jak i nocnych – w porze nocnej, po godzinie 22 kilkakrotne sprawdzenie pokoi, celem upewnienia się, czy żaden wychowanek nie ma problemów zdrowotnych;
 • W razie konieczności niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia a do czasu jej przyjazdu udzielić pomocy w miarę możliwości i sytuacji,
 • Obserwowanie młodzieży, zachęcanie do rozmów by mieć możliwość głębszego poznania psychiki danego wychowanka,
 • Ustalanie treści i form zajęć opiekuńczo – wychowawczych
  i edukacyjnych,
 • Utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami wychowanków, nauczycielami w celu uzgadniania z nimi i koordynowania działań wychowawczych,
 • Podejmowanie działań wspomagających rozwój osobowości
  u wychowanków,
 • Wspieranie rozwoju psychofizycznego młodzieży, ich zdolności
  i zainteresowań,
 • Wypełnianie zadań związanych z odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków w czasie pracy,
 • Odpowiadanie za jakość i efekty pracy opiekuńczo –wychowawczej w swojej grupie,
 • Wypełnianie zadań i obowiązków wynikających z powierzonych czynności (ogólnych i dodatkowych),
 • Solidne prowadzenie wszelkiej dokumentacji Internatowej

 

Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa informuje się, że po godzinie 22 wychowawca pełniący dyżur ma prawo wejść do pokoju bez uprzedniego zapukania do drzwi, celem rzetelnej oceny sytuacji.

Połączenie z Internetem będzie możliwe codziennie do godziny 23,
po czym nastąpi jego blokada. W związku z czym wychowanka zobowiązuje się do  rozsądnego rozporządzania swoim czasem
i korzystać zeń w godzinach dostępu.
Szczegółowy przydział czynności, podział wychowanków na grupy wychowawcze, oraz wykaz działających w internacie sekcji znajduje się w Rocznym Planie Pracy Internatu.

 

§ 9.

Dokumentacja pracy

Internat prowadzi następującą dokumentację:

 • ROCZNY PLAN PRACY INTERNATU
 • REGULAMIN ZAKWATEROWANIA   – DLA RODZICÓW
 • DZIENNIKI ZAJĘC WYCHOWAWCZYCH
 • KSIĘGĘ MELDUNKOWĄ WYCHOWANKÓW
 • ZESZYTY WYJŚĆ I POWROTÓW WYCHOWANKÓW
 • ZESZYT PRZYJAZDÓW NIEDZIELNYCH
 • ZESZYT ZASTĘPSTW KOLEŻEŃSKICH
 • ZESZYT ZASTĘPSTW PŁATNYCH
 • ZESZYT SPRAW BIEŻĄCYCH
 • KSIĄŻKĘ PROTOKOŁÓW POSIEDZEŃ ZESPOŁÓW WYCHOWAWCZYCH INTERNATU
 • HARMONOGRAM PRACY WYCHOWAWCÓW
  ORAZ PRACOWNIKÓW  OBSŁUGOWYCH
 • PLAN DYŻURÓW WYCHOWAWCÓW
 • ZESZYT PRZYDZIAŁU DYŻURÓW PORZĄDKOWYCH
 • ZESZYT KONTROLI CZYSTOŚCI W POKOJACH

Obsługa finansowo – materiałowa internatu prowadzona jest przez księgowość szkoły. Kierownik internatu administruje powierzonym majątkiem, dba o jego należyty stan i zabezpieczenie.

 

Za spowodowanie sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie,
bądź ich skutki Zespół Wychowawców Internatu
oraz Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

Załącznik nr 1.

Regulamin rekrutacji do Internatu ZSOiT w Tarnowie
na rok szkolny 2015/2016.

§1.

Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Szkoły – mgr Magdalena Siedlik.

§ 2.

Dyrektor powołuje Skład Komisji Rekrutacyjnej w osobach:
wicedyrektora szkoły ds. wychowawczych –  mgr Piotra Kukułkę,
kierownika internatu –  mgr Anetę Kutę oraz wychowawców Internatu ZSOiT

§ 3.

Podania do Internatu ZSOiT przyjmowane są do dnia zebrań z rodzicami uczniów klas pierwszych – (w czasie których będzie możliwość złożenia podania ) – ustalonego przez Dyrekcję Szkoły.

§ 4.

Pierwszeństwo przydzielenia miejsca w Internacie ZSOiT mają uczniowie Szkoły Szczepanika z klas pierwszych, mieszkający poza Tarnowem,
mający utrudniony dojazd do szkoły.

§ 5.

W drugiej kolejności rozpatrywane są podania byłych mieszkańców Internatu
o niepowetowanej opinii oraz dobrych wynikach w nauce.

§ 6.

W trzeciej kolejności uwzględnia się uczniów innych tarnowskich szkół
ponadgimnazjalnych mających problemy z dojazdem do szkoły.

§ 7.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na stronie Szkoły oraz Internatu

w dniu ustalonym przez Komisję Rekrutacyjną.

 

§ 8.

 

Rodzice uczniów klas pierwszych będący na liście proszeni są o potwierdzenie telefoniczne
na  numer 014 621 83 16 do dnia ustalonego przez Komisję Rekrutacyjną.
Brak potwierdzenia tożsamy jest z rezygnacją z miejsca w internacie.

§ 9.

 

W przypadku braku potwierdzenia osób rekrutowanych w pierwszej kolejności, Komisja Rekrutacyjna korzysta z listy rezerwowej, na której znajdują się pozostali uczniowie składający podania.

§ 10.

 

Po powtórnej rekrutacji kierownik internatu kontaktuje się z osobami
z listy rezerwowej telefonicznie.

Każdy wychowanek zostaje przyjęty do Internatu na okres danego roku szkolnego – nie na cały okres nauki w Szkole. Podania składa się w każdym kolejnym roku szkolnym.

 

Dyrektor Szkoły Szczepanika
mgr Magdalena Siedlik

Załącznik nr 2

Prawa i obowiązki mieszkańca internatu.

Prawa

 • prawo poszanowania godności własnej, dyskrecji  w sprawach osobistych, stosunków rodzinnych
 • odpłatnego, całodziennego wyżywienia
 • zakwaterowania
 • korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej oraz pogłębiania zainteresowań i uzdolnień
 • wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych
  w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą internatu, w innych zajęciach i formach opieki pozalekcyjnej organizowanych przez szkołę
  i inne placówki kulturalno-oświatowe (po uzyskaniu zgody Rodzica)
 • korzystania z pomocy wychowawców internatu  w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki
  i zamieszkiwania w internacie , w kwestiach społecznych i etycznych,
 • odwiedzin rodziców ( opiekunów) na terenie internatu za wiedzą wychowawców
 • w uzasadnionych przypadkach do odwiedzin na terenie internatu osób nie będących członkami rodziny, za zgodą wychowawców i w godzinach określonych rozkładem dnia
 • przedstawienie propozycji, doradzania w sprawach wychowawczych
  i organizacyjnych internatu w ramach samorządu internatu
 • jawnej oceny swego postępowania w internacie
 • do kultywowania i tworzenia dobrych tradycji internatu
 • do korzystania z łącza internetowego codziennie w  godzinach
  6.00  –  23.00

Obowiązki

 • zachować się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia i wychowanka
 • systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najefektywniej czas przeznaczony na naukę własną
 • utrzymywać czystość i estetykę w pomieszczeniach mieszkalnych
  i wspólnego użytku, uczestniczyć w pracach samoobsługowych organizowanych przez Samorząd Internatu
 • uczestniczyć w dyżurach organizowanych w internacie w sposób rzetelny i zgodny z ustaleniami i zasadami wspólnego  bezpieczeństwa
 • regularnie uiszczać opłaty w terminie najpóźniej do 10-tego każdego miesiąca
 • każdorazowo po wyjściu z pokoju (kiedy jest pewność), że nikogo w nim nie ma – zamykać drzwi na klucz;
 • regulować  odpłatność    na bieżące potrzeby internatu w kwocie ustalonej na początku roku szkolnego przez Dyrektora Szkoły i aprobowanej przez rodziców wychowanków
 • udzielać pomocy koleżeńskiej współmieszkańcom
 • zachowywać  się zgodnie z zasadami kulturalnego współżycia, przestrzegać przepisów BHP i p.poż.
 • dbać o sprzęt i urządzenia internackie
 • wychowanek odpowiada finansowo za powierzone mu mienie internatu będące na wyposażeniu; w przypadku szkody pokrywa koszty, bądź też straty naprawia we własnym zakresie w wyznaczonym terminie
 • wychodząc z internatu uzyskać zgodę wychowawcy
 • zawiadamiać kierownika internatu, wychowawcę, w przypadku gdy nie wraca do internatu po dniach wolnych od nauki / w innych sytuacjach /
 • zgłaszać wychowawcy przynajmniej dwa dni wcześniej planowaną w szkole wycieczkę bądź zamiar wyjazdu do domu w celu odpisania stawki żywieniowej na czas jej trwania
 • posiadać własny talerz, kubek , lampkę nocną ( z atestem) oraz leki, które można zażywać
 • po godzinie 22.00 korzystać do nauki tylko z lampki nocnej
 • kończyć toaletę wieczorną przed godz. 22.00
 • przestrzegać pory przeznaczonej na sen i zachowywać ciszę od godziny 22.00 do 6.00.

 

 

Ponadto w internacie nie może mieć miejsca:

 • posiadanie i picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków i innych środków narkotycznych oraz przebywanie pod ich wpływem
 • wprowadzanie do internatu osób postronnych bez wiedzy wychowawcy
 • samowolne zmienianie zamieszkania, przenoszenie mebli i sprzętu
 • wyjeżdżanie do domu z internatu bez powiadomienia wychowawcy lub kierownika i przedłożenia pisemnej zgody rodziców
 • korzystanie chłopców z damskiej łazienki
 • przebywanie chłopców u dziewcząt (i na odwrót) w pokojach po godzinie 21.00

 

System nagród i kar w internacie.

Nagrody

 • punkty dodatnie
 • pochwała indywidualna od wychowawcy
 • pochwała od wychowawcy udzielona  wobec  grupy
 • pochwała od kierownika internatu udzielona w obecności młodzieży
 • nagroda rzeczowa, dyplom uznania
 • list pochwalny do rodziców
 • wpis do kroniki internackiej

Kary

 • dodatkowe karne  dyżury w internacie
 • zakaz wyjścia poza internat w czasie wolnym
 • punkty ujemne
 • indywidualne upomnienie od wychowawcy
 • nagana od wychowawcy wobec młodzieży
 • rozmowa ostrzegawcza z kierownikiem internatu
 • rozmowa ostrzegawcza z dyrektorem szkoły
 • nagana z ostrzeżeniem pozbawienia miejsca w internacie odczytana wobec młodzieży,
  z powiadomieniem rodziców i odnotowaniem w dokumentacji wychowanka
 • pozbawienie miejsca w internacie .

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o internacie:


 

Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie stanowi integralną część szkoły i dysponuje miejscami dla uczniów szkół średnich, którzy są zameldowani na pobyt stały poza obszarem administracyjnym miasta Tarnów. W internacie wychowankowie mieszkają  w pokojach wieloosobowych. Każdego roku w pierwszej kolejności przyznaje się miejsca uczniom klas pierwszych.
Pobyt wychowanków w internacie rozpoczyna się w niedzielę od godz.17.00 i trwa  nieprzerwanie do piątku do godz.16.00 . Zapewniona jest całodobowa opieka wychowawcza. Stołówka Internatu ZSOiT wydaje wychowankom trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolacje).
Do dnia 10-tego każdego miesiąca pobierana jest obowiązkowa comiesięczna opłata stała  z tytułu zamieszkania w internacie w wysokości 75.00 zł oraz opłata za wyżywienie według aktualnej stawki żywieniowej (obecnie stawka za całodzienne wyżywienie wynosi 11.50 zł)
Wszyscy wychowankowie zameldowani są w internacie na pobyt czasowy. Istnieje możliwość korzystania z porad lekarza rodzinnego w Przychodni Rejonowej nr 3 SPZOZ przy ul. Wałowej 22, na zasadach ustalonych przez NFZ.
W godzinach pozalekcyjnych wychowankowie internatu mogą korzystać z pracowni w szkole, profesjonalnych zbiorów biblioteki szkolnej, TV, video, pracowni komputerowej z dostępem do Internetu oraz auli szkolnej i jadalni. Wychowankom umożliwia się korzystanie z wartościowych ofert kulturalnych miasta we współdziałaniu z nauczycielami przedmiotów artystycznych.
W Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie realizowany jest program opiekuńczy i wychowawczy oraz bogaty program kulturalny
 
 

 

Prawa i obowiązki mieszkańca Internatu


 

Prawa

 • prawo poszanowania godności własnej, dyskrecji  w sprawach osobistych, stosunków rodzinnych
 • odpłatnego, całodziennego wyżywienia
 • zakwaterowania
 • korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej
  oraz pogłębiania zainteresowań i uzdolnień
 • wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie
  oraz w porozumieniu z wychowawcą internatu, w innych zajęciach i formach opieki pozalekcyjnej organizowanych przez szkołę i inne placówki kulturalno-oświatowe
 • korzystania z pomocy wychowawców internatu  w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkiwania w internacie
 • odwiedzin rodziców ( opiekunów) na terenie internatu za wiedzą wychowawców
 • w uzasadnionych przypadkach do odwiedzin na terenie internatu osób nie będących członkami rodziny, za zgodą wychowawców i w godzinach określonych rozkładem dnia
 • przedstawienie propozycji, doradzania w sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu w ramach samorządu internatu
 • jawnej oceny swego postępowania w internacie
 • do kultywowania i tworzenia dobrych tradycji internatu

 

Obowiązki

 • zachować się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia i wychowanka
 • systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najefektywniej czas przeznaczony na naukę własną
 • utrzymywać czystość i estetykę w pomieszczeniach mieszkalnych i wspólnego użytku, uczestniczyć w pracach samoobsługowych organizowanych przez Samorząd Internatu
 • uczestniczyć w dyżurach organizowanych w internacie
 • regularnie uiszczać opłaty za wyżywienie w terminie najpóźniej do 10-tego każdego miesiąca
 • regulować  odpłatność na bieżące potrzeby internatu w kwocie ustalonej
  na początku roku szkolnego przez Dyrektora Szkoły i aprobowanej przez rodziców wychowanków
 • udzielać pomocy koleżeńskiej współmieszkańcom
 • zachowywać  się zgodnie z zasadami kulturalnego współżycia, przestrzegać przepisów BHP i p.poż.
 • dbać o sprzęt i urządzenia internackie
 • wychowanek odpowiada finansowo za powierzone mu mienie internatu będące
  na wyposażeniu; w przypadku szkody pokrywa koszty, bądź też straty naprawia we własnym zakresie w wyznaczonym terminie
 • wychodząc z internatu uzyskać zgodę wychowawcy
 • zawiadamiać kierownika internatu, wychowawcę, w przypadku gdy nie wraca do internatu po dniach wolnych od nauki / w innych sytuacjach /
 • zgłaszać wychowawcy przynajmniej dwa dni wcześniej planowaną w szkole wycieczkę
  w celu odpisania stawki żywieniowej na czas jej trwania
 • posiadać własny talerz, kubek , lampkę nocną oraz leki, które może zażywać
 • po godzinie 22.00 korzystać do nauki tylko z lampki nocnej
 • kończyć toaletę wieczorną przed godz. 22.00
 • przestrzegać pory przeznaczonej na sen i zachowywać ciszę od godziny 22.00 do 7.00.

 

Ponadto w internacie nie może mieć miejsca:

 • picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków oraz przebywanie pod ich wpływem
 • wprowadzanie do internatu osób postronnych bez wiedzy wychowawcy
 • samowolne zmienianie zamieszkania, przenoszenie mebli i sprzętu
 • wyjeżdżanie do domu z internatu bez powiadomienia wychowawcy lub kierownika
  i przedłożenia pisemnej zgody rodziców
 • korzystanie chłopców z damskiej łazienki
 • przebywanie chłopców u dziewcząt (i na odwrót) w pokojach po godzinie 21.00.

 

System nagród i kar w internacie


 

Nagrody

 • punkty dodatnie
 • pochwała indywidualna od wychowawcy
 • pochwała od wychowawcy udzielona  wobec  grupy
 • pochwała od kierownika internatu udzielona w obecności młodzieży
 • nagroda rzeczowa, dyplom uznania
 • list pochwalny do rodziców
 • wpis do kroniki internackiej

 

Kary

 • dodatkowe karne  dyżury w internacie
 • zakaz wyjścia poza internat w czasie wolnym
 • punkty ujemne
 • indywidualne upomnienie od wychowawcy
 • nagana od wychowawcy wobec młodzieży
 • rozmowa ostrzegawcza z kierownikiem internatu
 • rozmowa ostrzegawcza z dyrektorem szkoły
 • nagana z ostrzeżeniem pozbawienia miejsca w internacie odczytana wobec młodzieży,
  z powiadomieniem rodziców i odnotowaniem w dokumentacji wychowanka
 • pozbawienie miejsca w internacie .